Home KAPASITOR Model Soal Sbmptn Listrik Statis, Gaya Coulomb & Kapasitor

Model Soal Sbmptn Listrik Statis, Gaya Coulomb & Kapasitor

by CerdaskanKita
 1. Apabila sebuah partikel bemuatan 4 x 10-19 C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya 1,2 x 10-5 N/C, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Coulomb sebesar …..
  A. 5,2 x 10-14 N
  B. 4,8 x 10-14 N
  C. 4,8 x 10-24 N
  D. 3,0 x 10-23 N
  E. 3,3 x 10-24 N
 2. Dua buah muatan titik bermuatan listrik berjarak r dan saling tarik-menarik dengan gaya F. Jika masing-masing muatan dijadikan 3 x semula, semoga besar gaya tetap F, maka jarak antara kedua muatan menjadi …..
  A. 9 kali D. ⅓ kali
  B. 6 kali E. 19 kali
  C. 3 kali
 3. Dua buah muatan 9 x 10-5 C dan 4 x 10-5 C dipisahkan pada jarak 20 cm. Sebuah muatan ketiga +2 μC diletakkan sedemikian rupa semoga gaya pada muatan tersebut sama dengan nol. Jarak muatan ketiga dari muatan pertama merupakan …..
  A. 14 cm D. 8 cm
  B. 13 cm E. 6 cm
  C. 12 cm
 4. Dua keping penghantar seluas 1 m2 diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Penghantar yang satu diberi potensial +40 Volt dan penghantar yang lain diberi potensial -40 volt. Besarnya gaya yang dialami sebuah muatan q = 2 x 10-2 C yang berada di antara kedua bidang tersebut merupakan ….
  A. 16 N D. 2 N
  B. 8 N E. 0
  C. 4 N
 5. Tiga buah muatan 4q, Q, dan q terletak pada sumbu x masing-masing pada posisi 0, L2 , dan L secara keseluruhan, semoga gaya Coulomb pada q sama dengan nol, maka muatan Q harus sama dengan ….
  A. -4q D. ½q
  B. -2q E. ¼q
  C. -q
 6. Dua bola kecil diberi muatan 4 μ cm kemudian bola-bola tersebut saling disentuhkan, kemudian dipisahkan pada jarak 30 cm besar gaya tolak kedua muatan kini menjadi ….
  A. 100 N D. 10 N
  B. 64 N E. 6,4 N
  C. 18,25 N
 7. Perhatikan gambar di bawah ini!

   C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya MODEL SOAL SBMPTN LISTRIK STATIS, GAYA COULOMB & KAPASITOR

  Kapasitas pengmengganti dari rangkaian di atas merupakan …..

  A. 5½ F D. 2½ F
  B. 4½ F E. 1½ F
  C. 3½ F
 8. Sebuah kapasitor tertentu diberi muatan dengan potensialnya diturunkan menjadi 90 volt, maka energi yang tersimpan dalam kapasitor akan turun sebesar …..
  A. 21% D. 5%
  B. 19% E. 0%
  C. 10%
 9. Lima buah kapasitor yang sama besar dirangkai ibarat gambar di bawah ini.

   C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya MODEL SOAL SBMPTN LISTRIK STATIS, GAYA COULOMB & KAPASITOR

  Kapasitor antara titik K dan M merupakan …..

  A. 83 C D. 15 C
  B. 73 C E. 37 C
  C. 5 C
 10. Dua buah kapasitor identik mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 10 Volt. Jika hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai, energi yang tersimpan dalam kapasitor merupakan E. Energi yang akan tersimpan apabila kedua kapasitor gres saja dihubungkan seri dengan baterai merupakan …..
  A. E4 D. 2E
  B. E2 E. 4E
  C. E
 11. Sebuah kapasitor keping sejajar di udara memiliki kapasitas C. Jika jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua kepingnya dicelupkan ke dalam medium dengan konstanta dielektrik 2, maka kapasitasnya menjadi …..
  A. ¼C D. 4C
  B. ½C E. 2C
  C. 2C
 12. Proton yang bergerak dari keping A ke B ibarat gambar di bawah ini memperoleh kecepatan 2 x 10-5 m/s.

   C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya MODEL SOAL SBMPTN LISTRIK STATIS, GAYA COULOMB & KAPASITOR

  Jika kedua keping terpisah pada jarak 1 cm, maka potensial keping sejajar tersebut merupakan …..

  A. 210 Volt D. 50 Volt
  B. 200 Volt E. 25 Volt
  C. 100 Volt
 13. Dua buah kapasitor masing-masing dengan kapasitas 2 μF dan 3μF dirangkai seri. Bila beda potensial antara ujung-ujung adonan 10 volt, maka besar muatan pada kapasitor 2 μF merupakan ….
  A. 50 μC D. 12 μC
  B. 30 μC E. 1,2 μC
  C. 21 μC
 14. Perhatikan gambar di bawah ini!

   C ditempatkan dalam medan listrik homogen yang berpengaruh medannya MODEL SOAL SBMPTN LISTRIK STATIS, GAYA COULOMB & KAPASITOR

  Kapasitas pengmengganti antara A dan B merupakan ….

  A. 3 C D. 23 C
  B. 2 C E. 13 C
  C. 32 C
 15. Kapasitor yang berpotensial 15 V dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 4 μF yang berpotensial 30 V dengan menghubungkan ujung-ujungnya yang bersamaan tanda muatannya. Maka potensial gabungannya merupakan …..
  A. 16 V D. 25 V
  B. 15 V E. 4,5 V
  C. 12,5 V
Baca Juga:   Pembahasan Soal Sbmptn Fisika Termodinamika

You may also like